سروش @computerkeys
alizadehali1382823@gmail.com ایمیل و شماره تماس پیامک تلگرام و گپ ۰۹۳۹۳۶۴۷۲۲۱ تلفن ثابت ۳۸۲۱۶۳۱۹ 
پیروز سلامت باشید