نرم افزار سراشپز بزرگ تقدیم به کسانی که 

1- عاشق تولید ملی ان

2-عاشق اشپزی هستند